Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.1/2015) и Одлуке дирeктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03 -2510/2 од 04.03. 2019. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                        Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време  до 30. јуна 2019. године, са пуним радним временом, због повећаног обима посла, за следеће послове:

 

 

  • ПОМОЋНИ   РАДНИК  НА  НЕЗИ БОЛЕСНИКА.....................................................................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

  • Негује непокретне и теже покретне болеснике, односно континуирано прати њихове потребе и захтеве и помаже им у испуњавању истих;
  • Свим болесницима којима је потребна помоћ помаже при исхрани, одржавању личне хигијене, пресвлачењу личног и постељног рубља и сл;
  • Одводи болеснике до терапијских процедура и других дијагностичких амбуланти;
  • Стара се за што химанији и стручнији однос према пацијенту;
  • Услужује непокретног болесника у захтевима физиолошких потреба;
  • Помаже медицинској сестри при спровођењу медицинске неге и терапије;
  • Ради и друге послове из домена болничара по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника службе, шефа одсека, лекара специјалисте, главне сестре, одговорне сестре у служби и одговорне сестре на одсеку;
  • За свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику службе, шефу одсека, лекару специјалисти, главној сестри, одговорној сестри у служби  и одговорној сестри на одсеку.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 08.01.2019. године бр.03-155/1.

 

-завршена Основна школа.

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

 

-Сведочанство - Уверење о завршеној Основној школи;

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

Кандидататима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Кандидат који буде примњен биће у обавези да достави оверену фотокопију докуметације наведене у огласу.

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време, до 30. јуна 2019. године,  за  радно место Помоћни радник на нези болесника“.

 

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић