Дом здравља „Сремска Митровица“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија («Сл.гласник «РС» бр. 1/2015),чл.10 Колективног уговора за Дом здравља „Сремска Митровица“ („Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр 11/2015) и на основу добијене сагласности Министарства здравља број 112-01-46/2017-02 од 14.02.2019. године,  ДОМ ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“  СРЕМСКА МИТРОВИЦА  расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

1.За радно место „Доктор медицине  изабрани лекар“ -   Амбуланта Jарак  – Служба опште медицине            - 1  извршилац

 

          Радни однос се заснива на неодређено време,  са пуним радним временом.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Положен стручни испит, лиценца

6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Сремска Митровица.  Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Дома здравља „Сремска Митровица“  Сремска Митровица, ул. Стари шор 65, са назнаком „ОГЛАС“.

 

       Заинтересовани кандидати треба да, уз потписану молбу,  приложе потребну документацију:

  • фотокопију дипломе о завршеном факултету
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • фотокопију лиценце
  • фотокопију важеће личне карте
  • доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом
  • детаљнију биографију (контакт телефон, адреса становања..).

  Лице које буде изабрано, доставиће оверене фотокопије наведених докумената приликом пријема у радни однос.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

ВД ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

Шево  др Мирославa