Завод за јавно здравље Зрењанин

         На основу чл.  8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 08.03.2019.г. објављује се на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин и интернет страници Министарства здравља

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на неодређено време за послове

благајника. Извршилац један.

 

Опис послова:

 • води благајну;
 • разврстава и води архиву документације о извршеним уплатама;
 • припрема документацију за новчане уплате и исплате;
 • исплаћује новац, обавља плаћања по закљученим уговорима;
 • припрема податке за израду статистичких и других извештаја о зарадама;
 • врши обрачуне и реализује девизна плаћања и води девизну благајну;
 • врши обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и доприноса;
 • евидентира задужења радника и врши обрачун по кредитним и другим обуставама;
 • спроводи захтеве за набавку потребних количина материјала, ситног инвентара и основних средстава
 • врши сва потребна књижења и води аналитичку евиденцију материјала, ситног инвентара и основних средстава;
 • обавља и друге послове које може да врши према својом стручној спреми и радној оспособљености.

Услови:

 • средње образовање у трајању од четири године – економске струке;
 • знање рада на рачунару;
 • најмање једна година радног искуства.

      Радни однос се заснива на неодређено време.

      Радно време  износи 40 часова недељно.

      Кандидати су дужни да уз пријаву поднесу кратку биографију и  доказе о испуњењу услова: (оверену фотокопију дипломе о завршеној  школи, доказ о радном искуству,  фотокопију личне карте и фотокопију извода из матичне књиге венчаних уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме).

      Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на пословима  благајника .

      Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

     Приложена документација неће се враћати кандидатима.

      Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

      Пријаве доставити на адресу:

      ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

      Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15                            

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Мр сци. мед. др Здравко Ждрале