Завод за јавно здравље Зрењанин

На основу чл.  8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 08.03.2019.г. објављује се на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин и интернет страници Министарства здравља

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на неодређено време за послове

медицинске сестре/техничара у јавном здрављу. Извршилац један.

 

Опис послова:

 • обавља послове из области јавног здравља – рад у саветовалишту за исхрану, врши унос података, води евиденције;
 • узима узорке за микробиолошко и хемијско испитивање ради утврђивања здравствене исправности (воде за пиће, површинске и отпадне воде, воде за рекреацију, намирница, предмета опште употребе, брисева, ваздуха);
 • обавља санитарно-хигијенски преглед објеката из којих узоркује;
 • води документацију о донетим узорцима;
 • одржава прибор за узорковање;
 • обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености.

Услови:

 • средње образовање у трајању од четири године – средња медицинска школа: смер медицинска сестра / техничар;
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању:
 • положен возачки испит Б категорије.

Посебни услови рада:

 • рад на терену повремен.

      Радни однос се заснива на неодређено време.

      Радно време  износи 40 часова недељно.

      Кандидати су дужни да уз пријаву поднесу кратку биографију и  доказе о испуњењу услова: (оверену фотокопију дипломе о завршеној  школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, оверену фотопију возачке дозволе за „Б“ категорију,  фотокопију личне карте и фотокопију извода из матичне књиге венчаних уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме).

      Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на пословима медицинске сестре/техничара у јавном здрављу.

      Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

     Приложена документација неће се враћати кандидатима.

      Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

      Пријаве доставити на адресу:

      ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

      Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15                            

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Мр сци. мед. др Здравко Ждрале