Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 106/2018)  и одлуке в.д. директора Института бр. 1204/1 од 27.02.2019. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу за научноистраживачки рад, публицистику, координацију спровођења пројеката и квалитет Канцеларије директора Института за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“

 

СЛУЖБЕНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ

на одређено време, са пуним радним временом, до 24 месеца, због повећаног обима посла

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

Организује и води послове који обезбеђују сталну усклађеност система квалитета у Институту са утврђеном политиком и циљевима, као и са стандардом SRPS ISO 9001, а нарочито на праћењу и дефинисању система квалитета и побољшању његове ефективности. Утврђује циљеве и дефинише политику квалитета. Врши преиспитивање организационих решења на квалитет и даје предлоге за побољшање. Врши интерну и екстерну проверу. Учествује, са аспекта праћења квалитета извештавања о нежељеним догађајима, који се доводе у везу са имунизацијом. Прати програм обезбеђења квалитета ради утврђивања квалитета за побољшање, као и верификовање примене корективних мера. Организује и ради на стручном оспособљавању кадрова за обезбеђење квалитета. Сачињава извештаје о стању квалитета, преиспитивању система квалитета и предузима мере у циљу сталног побољшања у погледу задовољења потреба и очекивања корисника, као и потенцијалних корисника. Сарађује са екстерним организацијама поводом питања која се односе на квалитет. Врши и друге послове по налогу директора. Учествује у раду Стручног колегијума по налогу директора. За свој рад директно је одговоран директору Института и дужан је да квартално у писаној форми информише директора Института о реализацији својих задатака.

 

Услови:

  • високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
  • знање рада на рачунару,
  • знање једног светског језика,
  • организационе способности.

 

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
danijela_priljeva@batut.org.rs

или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРССЛУЖБЕНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије