Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 106/2018)  и одлуке в.д. директора Института бр. 1203/1 од 27.02.2019. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу за техничке и помоћне послове Службе за правне, финансијско-рачуноводствене, техничке и помоћне послове Института за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“

 

СПРЕМАЧИЦА

на неодређено време, са пуним радним временом

1 извршилац

на одређено време, са пуним радним временом, до 6 месеци, због повећаног обима посла

2 извршиоца

 

Опис послова и радних задатака:

Одржава чистоћу у радним и заједничким просторијама, санитарном блоку са обављањем текуће дезинфекције. Одржавања чистоћу зелених површина и дворишта Института. Обавља и  друге послове из делокруга рада Одељења по налогу шефа Одељења и начелника Службе. За свој рад одговара шефу Одељења и начелнику Службе.

 

Услови:

  • основно образовање

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
prijava@batut.org.rs

или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРССПРЕМАЧИЦА

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије