Дом здравља „Мали Зворник“

          На основу члана 24. Закона о раду („СЛ.гласник РС бр.24/05,61/05,54/09,32/13, 75/2016), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  ( „Сл.гласник РС број 1/2015 ) , Кадровског плана за Дом здравља „Мали Зворник“ за 2018.годину  број  112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године издат од Министарства здравља Републике Србије и члана 23.  Статута Дома здравља Мали Зворник,  Директор Дома здравља „Мали Зворник“  расписује

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ,до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  –  један  извршилац – за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са хитном медицинском помоћи, кућном негом и лечењем, специјалистичко-консултативном делатношћу и лабораторијском, радиолошком и ултразвучном дијагностиком

 

УСЛОВИ : поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове :

  • Завршен медицински факултет
  • Положен стручни испит
  • Положен испит за возача „Б“ категорије

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа :

-Пријаву са кратком биографијом

-оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

-оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-извод из матичне књиге рођених

-уверење о држављанству

-фотокопију возачке дозволе

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на  web сајту Националне службе за запошљавање.

Оглас ће бити објављен на web сајту Министарства здравља Републике Србије и сајту Дома здравља „Мали Зворник“.

Пријаве се подносе на адресу : Дом здравља „Мали Зворник“ ул.Рибарска 25, 15318 Мали Зворник, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

                                                                                                      Д и р е к т о р

                                                                               Валентина Ристић, дипл економиста