Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања

 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

"ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА


О    Г    Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ   

  ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА

 

  1. Радно место:   ЧИСТАЧИЦА  ,  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ

                                ПОВЕЋАНОГ    ОБИМА ПОСЛА  У ТРАЈАЊУ  ОД  ТРИ  МЕСЕЦА,

                                СА ПУНИМ  РАДНИМ  ВРЕМЕНОМ ........................   1  извршилац

 

  Услови: - Основна школа, без искуства.

                   

Опис послова ЧИСТАЧИЦА:

 

- одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима;

- одржава чистоћу и износи смеће;

- приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама и инвентару;

- прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће.

- и обавља друге послове по налогу предпостављеног

 

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија сведочанства ;

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте,

  1. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је 16.03.2019. године.

  2. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

  Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС" ,   до 16.03.2019. године.

 

 

У Сијаринској бањи                                                                          ВД   Д и р е к т о р

08.03.2019 . године                                                             Прим др Зоран Раденковић , физијатар