Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања,

На основу члана 7-9  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 1/15), Кадровског плана “Специјалне болнице за интерне болести  Врњачка Бања” број  број  112-01-200/2018-02 од 26.10.2018.год., Уредбe о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање  код корисника јавних средстава (“Сл.гласник РС” број 119/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15), Инструкције Републичког фонда за здравствено осигурање 05 број 450-69/17-1 од 17.01.2017.год. и одлуке директора “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број  369/19 од 06.03.2019.године, расписује се:

 

ОГЛАС

ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

-шефа рачуноводства-одговорног књиговође, са пуним радним временом, на одређено време до повратка запослене са боловања преко 30 дана, са пробним радом у трајању

 од једног месеца.

 

Опис посла:

Проверава исправност финансијских рачуноводствених образаца. Врши билансирање прихода и расхода. Врши билансирање позиција биланса стања. Припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале  извештаје везане за финансијско-материјално пословање. Контира и врши књижења (материјално књиговодство, основна средства, добављачи, купци и ситан инвентар). Спроводи одговарајућа књижења и води евиденције о задужењу и раздужењу. Врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава. Прати и усаглашава прелазне рачуне и пренос средстава  по уплатним рачунима са надлежним државним органима. Врши усаглашавање  главне и помоћне књиге потраживања по основу принудне наплате. Врши контролу књижења на контима главне књиге и усаглашавања преноса средстава  између подрачуна, прилива и одлива средстава по изворима. Води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом. Чува и архивира помоћне књиге и евиденције. Сачињава и припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавеза. Прикупља, уређује и припрема податке  за израду финансијских анализа, извештаја и пројеката. Проверава исправност финансијско-рачуноводствених образаца. Прати прописе и води евиденцију измена прописа из делокруга рада. Води евиденцију из делокруга рада и извештава о извршеним активностима. Води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом. Евидентира пословне промене. Прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге. Контира изводе и друге књиговодствене исправе за трезор и друге рачуне и подрачуне. Саставља налоге за књижење у главној књизи. Припрема и израђује  периодичне обрачуне и завршни рачун. Припрема податке за израду финансијског плана. Обавља и друге послове из своје струке као и друге послове по налогу предпостављених и директора.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл.гласник РС”  број 24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),  кандидат мора да испуњава и посебне  услове:

*виша школска спрема економске струке

образовање на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који

уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005.године или

образовање на студијама у трајању до три године, по пропису који уређује

високо образовање до 10.септембра 2005.године

*знање рада на рачунару;

*најмање пет година радног искуства на пословима са средњим образовањем.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

-oригинал или оверену копију дипломе о завршеној вишој спреми економске струке;

-уверења о држављанству не старије од шест месеци (оригинал или оверену копију)

-копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;

-CV

 

Пријаве са докуметанцијом  доставити  лично или препоручено на  адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка  Бања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријава  је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту  Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

 

Оглас ће бити објављен на сајту  Националне службе за запошљавање  и  сајту Министарства здравља РС.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана  истека рока

за пријаву кандидата.Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

Изабрани кандидат дужан је да се  у року од 10  дана од дана пријема обавештења о избору кандидата  у писаној форми изјасни о датуму заснивања радног односа у болници.

У супротном, сматра се да одустаје од заснивања радног односа.

 

За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.

 

ВД Директора

Специјална болница за интерне

болести Врњачка Бања

др Вања Балшић