Институт за ментално здравље, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 106/2018.“), члана 22. Статута, а на основу дописа Министарства здравља број 112-01-1270/2018-02 од 19.11.2018. године и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-10323/2018. од 29.10.2018. године и на основу дописа Министарства здравља број 112-01-46/2019-02 од 06.02.2019. године и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-655/2019. од 25.01.2019. године, директор Института за ментално здравље дана 05.03.2019. године доноси одлуку о расписивању

Јавног огласа

за пријем у радни однос:

 

На неодређено време, са пуним радним временом, за послове:

 

 1. СПЕЦИЈАЛИСТА ДЕЧЈЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ 1 извршилац, са пробним радом до 6 (шест) месеци.

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из дечје психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 • на основним студијама у трајању најамње пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије или неуропсихијатрије у складу са правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 • стручни испит;
 • лиценца,
 • специјалистички испит из дечје психијатрије,
 • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

 1. ПСИХОЛОГ – 1 извршилац, са пробним радом до 6 (шест) месеци.

                       Високо образовање:

 • на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године,
 • основним студијама у трајању најмање од четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
 • положен стручни испит за рад у здравственој установи, у складу са Законом о здравственој заштити.

 

 1. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР - 1 извршилац, са пробним радом до 3 (три) месеца:

Високо образовање:

 • на студијама првог степена основне струковне /академске студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање 2 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
 • положен стручни испит
 • лиценца
 • најмање 6 (шест) месеци радног искуства у наведеном звању.

 

На одређено време, са пуним радним временом, за послове:

 

 1. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР - 1 извршилац,

Високо образовање:

 • на студијама првог степена основне струковне /академске студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање 2 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
 • положен стручни испит
 • лиценца
 • најмање 6 (шест) месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР1 извршилац
 • средње образовање
 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање 6 месеци радног искуства у области здравствене заштите

 

Заинтересовани кандидати  подносе:
                        -    пријаву на јавни оглас – молба,

 • радну биографију,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и техничара Србије,
 • извод из матичне књиге рођених и
 • уверење о држављанству.

 

                                                                                  

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама , с тим што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама.

 

Достављена документа се не враћају.

 

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. OГЛАС ЈЕ ОБЈАВЉЕН ДАНА 07.03.2019. ГОДИНЕ И ВАЖИ ДО 15.03.2019. ГОДИНЕ.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Београд,  Палмотићева 37,

са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично код пословног секретара ( I спрат, соба бр.3).

 

Д и р е к т о р

Института за ментално здравље

Проф. др Душица Лечић Тошевски