Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 106/2018), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-12611/2018  од  25.12.2018.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке директора Градског завода број V-5-1413/1 од 06.03.2019. године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

 Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

 

  1. 1. Један ( 1 ) извршилац на радно место Хемијски техничар Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, на повећани обим посла до три месеца.

 

- Опис посла: учествује у пословима разврставања узорака при пријему, евидентирања, уноса података из записника о узорковању и уноса података о извршеним лабораторијским испитивањима у базу података; обезбеђује адекватно чување и транспорт лабораторијских узорака, учествује у процесу припреме и анализе узорака за физичка, физичко-хемијска и хемијска испитивања, под стручним надзором аналитичара; учествује у обради података лабораторијских анализа и изради одговарајућих извештаја; прави потребне реагенсе; учествује у теренским физичко, физичко-хемијским и хемијским испитивањима; учествује у вођењу лабораторијске документације; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу главног техничара Лабораторије, шефа Одсека и начелника Лабораторије.

 

- Услови:

  • Средње образовање хемијске струке.

 

- Додатни услов:

 

  • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

( Претходно радно искуство у области испитивања хемијских и физичко-хемијских особина воде за пиће, минералне, стоне, базенске и отпадне воде; Обученост за самостално припремање и анализу воде применом аналитичких метода: волуметрија, електрохемија, спектрофотометрија, колориметрија, гравиметрија, Потврду/Сертификат о завршеној обуци за рад на спектрофотометру, pH-метру, кондуктометру и оксиметру; Практично лабораторијско искуство за самостално припремање узорака воде за анализу анјона и катјона јонском хроматографијом, метала Атомском апсорпционом спектрофотометријом и припрема узорака за одређивање органског угљеника у води

Искуство у примени захтева стандарда ISO 17025, потврду о самосталном спровођењу QA/AC контрола хемијских анализа ).

  • Пожељно је доставити изјаву установе у којој је кандидат стекао искуство у раду за горе наведене допунске услове.

  

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

  • диплому/уверење  о завршеном средњем образовању-средња хемијска школа;
  • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
  • уверење о држављанству;
  • фотокопију/очитану личну карту;
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

 Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

  

III

 Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ( навести назив радног места ). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

  

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић