Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд

Лекар опште медицине

Сагласност министарсва Здравља од 17.12.2018 године под бројем 112-01-14-36/2018 -02

 

 

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос на неодређено :

 

ЛЕКАР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ ЗА РАД У СЛУЖБИ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА И ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА

 

УСЛОВИ:

Завршен медицински факултет , положен стручни испит

 

УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВИТИ :

1.Диплома о завршеном медицинском факултету или оверана фотокопија

  1. Уверење о положеном стручном испиту

3.Решење о упису у именик Лекарске коморе Србије

4.Без радног искуства

5.Уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених 

6.Кратку биографију (Цуррицулум Витае, ЦВ)

7.Фотокопија личне карте и здравствене картице

8.Уверење да није под истрагом и да се против њега  не води кривични поступак .

 

Пријаве слати поштом на адресу Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање  , Краља Милутина 52 ,11000 Београд са назнаком Пријава за конкурс за радно место Лекар опште медицине . Сва документа уз пријаву доставити у року  од осам дана од дана објављивања.

 

Рок важења16.03.2019.

Захтевани ниво квалификацијаФакултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање кандидатаМедицина

Радно искуство у занимањуНије битно

Број извршилаца1

Место радаБеоград

Врста радниг односа / ангажовања Неодређено