Дом здравља Рашка

О Г Л А С

За пријем у радни однос на неодређено време једног доктора медицинеРадни однос се заснива на неодређено време са пуним радним временом  у Служби за здравствену заштиту одраслих са хитном помоћи, кућним лечењем и санитетским транспортом болесника и стоматологије.

 

Услови :

  1. Завршен медицински факултет и положен стручни испит за звање доктора медицине, лиценца, /VII-1 степен, всс/         Уз пријаву кандидати за заснивање радног односа подносе:

              - оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,

             - оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту,

             - оверену фотокопију  лиценце,

             - потврду о радном искуству на пословима пружања здравствене заштите након    

               положеног стручног испита.

              - кратку биографије.

 

    Пријаве се могу поднети у року од 8 дана по објављивању овог огласа у публикацији ,,Послови”  и на огласној табли Националне службе за запошљавање, на сајту Министарства здравља, огласној табли Дома здравља и то непосредно или на адресу Дома здравља Рашка  ул. др Јовановића бр 4. 36350 Рашка.

 

Избор између пријављених кандидата  извршиће се у складу са законом и Посебним

колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.Оглас саставио:

Реф.за правне ,кадров. и админ..послове

Драгана  Вуковић

 

Првно контролисао:

Дипл.правник Бојан Јовановић   

в.д. Директор

др Милисав Гаљак                                                    

Дом здравља Рашка