РЕШЕЊЕ УГ 2019

Београд 07.03.2019.

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18-др. зaкoн), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 - др. зaкoн и 113/17-др. зaкoн), чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину, (,,Службени гласник РС”, број 95/18) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС, 44/14 и 30/18-др. зaкoн) Министар здравља доносиРЕШЕЊЕ

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА" ПРОЈЕКАТ 0012-"ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ" У 2019. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, (,,Службени гласник РС”, број 95/18) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0012 – „Подршка активностима удружења грађана у области здравствене заштите ”, одобрена у износу од 5.440.994,34 динара.

Члан 2.

Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), и односи се на подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења на пословима који су као приоритет предвиђени Планом развоја односно посебним програмима здравствене заштите.

 

Члан 3.

 

Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева удружења грађана (савеза, удужења итд.) и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве удружења грађана.
Члан 4.

 

Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава удружењима грађана, из члана 3. ове одлуке су:

 

-   да је удружење грађана регистровано и да делује на подручју Републике Србије,

-   да има активно тело управљања ( скупштину, управни одбор)

-   да има људске и материјалне ресурсе за спровођење активности,

-   да делатност удружења грађана није финансирана другим прописима,

-   да је делатност удружења грађана повезана са здрављем или са здравственом заштитом

   становништва.

 

Члан 5.

 

Критеријуми и мерила за расподелу средстава удружењима грађана из члана 3. ове одлуке су:

 

- одржавање националних скупова, у износу до 30.000,00 динара,

- одржавање стручних скупова са међународним учешћем, у износу до 50.000,00 динара,

- штамппање публикација друштава, удружења и савеза до 30.000,00 динара,

- пројекти удружења грађана којима су обухваћени поједини аспекти система здравствене заштите, у

 износу до 400.000,00 динара.

 

Члан 6.

 

Удружења грађана су у обавези да Министарству здравља доставе квартални извештај о спроведеним активностима из Пројекта са спецификацијом трошкова     ( уколико пројекат траје дуже од 6 (шест) месеци), односно након реализације финансијских средстава ( уколико пројекат траје до 6 месеци).

 

Члан 7.

 

На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0012 – „Подршка активностима удружења грађана у области здравствене заштите ”, који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2019. години су:

 

ПРЕГЛЕД   РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 

Бр

Назив удружења грађана

Назив пројекта

Одобрен

износ/дин.

1.

Центар за развој и подршку

Љубав на делу

399.000,00

2.

Европски цивилни форум-

Усмери здравље на правилан пут

397.500,00

3.

Центар Флоренс Најтингејл

Хоћемо да Вам помогнемо

400.000,00

4.

Сварог и Перун

Бринимо о здрављу

398.800,00

5.

Мона Лиза

Ближи здрављу

400.000,00

6.

Омниа медика

Превенција и здравији живот

400.000,00

7.

Здравље жива

Хармонија духа и тела

392.000,00

8.

Психогенеза

Психолошко саветовалиште за труднице

396.400,00

9.

Здравље Асклепион

Не будите робови пушења

382.000,00

10.

Дионис

Здравим животом против зависности

395.000,00

11.

Чика Боца

Рак - шта после

219.806,00

12.

Медикал адванс мап

Психолошка подршка женама оболелим од карцинома

250.000,00

13.

Удружење за подршку особама са Даун синдромом

Учењем и вежбом до здравља

289.000,00

14.

Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије

Унапређење оралног здравља

400.000,00

15.

Удружење медицинских сестара предшколских установа

Превенцијом против дискриминације деце

321.488,34

   

УКУПНО :

5.440.994,34

(словима : пет милиона четиристотинечетрдесет хиљада деветстотинадеведесетчетири динара 34/100)Члан 8.

 

               Решење ступа на снагу даном доношења.

 

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар с.р.