РЕШЕЊЕ ДЗ-УГ 2019

Београд 07.03.2019.

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18-др. зaкoн), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 - др. зaкoн и 113/17-др. зaкoн), чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину, (,,Службени гласник РС”, број 95/18) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС, 44/14 и 30/18-др. зaкoн) Министар здравља доноси

 

РЕШЕЊЕ

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА", ПРОЈЕКАТ 0010 „УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“  У 2019. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, (,,Службени гласник РС”, број 95/18) са раздела Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0010 –"Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији", одобрена у износу од 8.696.600,00 динара.

Члан 2.

Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  11. став 2. тачка 11. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон и 93/14), и односи се на обезбеђење здравствене заштите социјално угроженом становништву.

 

Члан 3.

 

Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа а на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности.

Члан 4.

 

Општи критеријуми и мерила на основу којих се удружењима врши распоред средстава из члана 3. ове одлуке су :

 

-

да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,

-

да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику

ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису

забрањени законом,

-

да је Статутом или дефинисаним активностима утврђено да се се циљеви удружења остварују у

области здравља и области ромског становништва

-

Удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну одговорност за обављање послова  у тој области;

-

Удружење треба у спровођењу пројекта и свим пратећим публикацијама да наведе Министарство здравља  као покровитеља и финансијера.

 

           Пројекту удружења може се доделити највише 400.000,00  динара

Члан 5.

 

         Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца спровођења активности пројекта и Министарства здравља. Уговором ће се ближе уредити обавезе уговорних страна и услове плаћања, сходно потребама исказаним у пројекту.

 

         По потписивању уговора, носиоцу спровођења активности пројекта ће се пренети средства на основу његовог захтева којег доставља Министарству здравља у писаном облику.

 

         У склопу завршног извештаја, носилац спровођења активности пројекта обавезан је да достави Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др.).

 

Члан 6.

 

На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита", Пројекат 0010 – " Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији ", који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2019. години су:

 

КОМПОНЕНТА А:

Бр

Назив

пројекта

Назив удружења

Одобрена средства/дин

1

Ромски центар за права детета

Заштита репродуктивног здравља

374.000,00

2

Ромски центар „Месем Ром“

Срећан рад уз добро здравље

400.000,00

3

Са е Рома

Побољшајмо здравље младих

400.000,00

4

„Група 272“

Живети заједно

399.600,00

5

Центар Флоренс Најтингел

Удахни радост

400.000,00

6

Друштво Рома Прокупље

Образовање-боље здравље

353.500,00

7

Центар за интеграцију Рома региона

Доживети стоту

400.000,00

8

ЦРРЗ „Амаро Дром“

Караван здравља

400.000,00

9

Здравље Асклепион

Сексуално и репродуктивно здравље

382.500,00

10

Точак

Боља здравствена култура код Рома

400.000,00

11

Здравље жива

Дискриминација Рома

392.000,00

12

Европски цивилни форум

Одвоји пет минута

398.000,00

13

Центар за подршку и развој

Ослободи се окова

400.000,00

14

Асоцијација здравствених медијаторки

Превенција испред традиције

400.000,00

   

УКУПНО

5.499.600,00

(словима : пет милиона четириститинедеведесетдевет хиљада шестстотина динара).

 

КОМПОНЕНТА Б:

Бр

Назив

пројекта

Назив удружења

Одобрена средства/дин

1

Мона Лиза

Континуирана едукација

400.000,00

2

Центар за интеграцију Рома региона

Олакшан приступ здравственој заштити

400.000,00

3

Центар Космос и Дамиан

Сензибилизација здравствених радника

400.000,00

   

УКУПНО

1.200.000,00

(словима: један милион двестотине хиљада динара)

 

КОМПОНЕНТА Ц:

Бр

Назив

пројекта

Назив удружења

Одобрена средства/дин

1

Центар Флоренс Најтингел

Обука здравствених медијатора

400.000,00

2

Центар за интеграцију Рома региона

Удружени против дискриминације

398.500,00

3

Европски цивилни форум

Репродуктивно здравље Рома из ромских насеља

400.000,00

4

Асоцијација здравствених медијаторки

Непосредна комуникација

398.500,00

5

Центар за подршку и развој

Спречимо насиље у породици

400.000,00

   

УКУПНО

1.997.000,00

(словима: један милион деветстотинадеведесетседам хиљада динара)

 

Члан 8.

 

               Решење ступа на снагу даном доношења.

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар с.р.