РЕШЕЊЕ РАК 2019

Београд 07.03.2019.

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18-др. зaкoн), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 - др. зaкoн и 113/17-др. зaкoн), чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину, (,,Службени гласник РС”, број 95/18) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС, 44/14 и 30/18-др. зaкoн) Министар здравља доноси

 

РЕШЕЊЕ

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1809 „ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ВОДЕЋИХ ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ ОБОЉЕЊА“ ПРОЈЕКАТ 0002- ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ OНКОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“ У 2019. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, (,,Службени гласник РС”, број 95/18) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програм 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0002- Подршка активностима здравствених установа у области oнколошке здравствене заштите“, одобрена у износу од 2.949.947,00 динара.

Члан 2.

Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05,72/09- др.  закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др.закон 93/14, 96/15, 106/15 и 113/17 -др. закон), који се односи  на промоцију здравља у складу са програмима здравствене заштите и обезбеђивање услова за спровођење посебних програма за очување и унапређење здравља и у члану 35. тачка 2. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 107/05, 109/05- исправка, 57/11, 110/12- УС, 119/12, 9/2014, 123/, 126/14 - УС, 106/15 и 10/16- др.закон) који се односи на програме превенције и раног откривања болести од већег социјално-медицинског значаја.

 

Члан 3.

 

Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева здравствених установа и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве здравствене установе.

Члан 4.

 

Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава из члана 3. ове одлуке су дефинисани у Јавном позиву, те је неопходно да предложени пројекти доприносе:

 

  1. јачању капацитета здравствених установа за спровођење раног откривања малигних болести,  лечења и рехабилитације онколошких пацијената;
  2. успостављању контроле квалитета услуга у спровођењу скрининга;
  3. унапређењу квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица;
  4. стручном усавршавању лекара специјалиста у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим

     здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења малигних болести

 

Члан 6.

 

    Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

 

            По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља детаљан наративни и финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре и др).

 

Члан 7.

 

На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програм 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0002- Подршка активностима здравствених установа у области oнколошке здравствене заштите“, који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2019. години су:

 

ПРЕГЛЕД   РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

 

Бр

Здравствена установа

Назив пројекта

Одобрен

износ/дин.

1.

Општа болница Нови Пазар

Увођење нових оперативних техника у лечењу онколошких стања у гинеколошко-акушерској и хируршкој области, као и примена нових хируршких  техника у хепатобилијарној хирургији

1.500.000,00

2.

Општа болница Панчево

Знањем против рака - превенција малигних болести коже Панчево 2019. година

1.449.947,00

   

УКУПНО :

2.949.947,00

(словима : два милиона деветстотиначетрдесетдевет хиљада деветстотиначетрдесетседам динара)

 

Члан 8.

 

               Решење ступа на снагу даном доношења.

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар