Клинички центар Србије

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр. 4228  од 22.03.2019. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

 

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ –  1 ИЗВРШИЛАЦ

 

I за Клинику за психијатрију

- 1  доктор медицине /  лекара на специјализацији одговарајуће гране медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 

Услови за радно место доктора медицине / специјалисте одговарајуће гране медицине:

 

Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет,  положен стручни  испит.

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ –  3 ИЗВРШИОЦА

 

I за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

- 1 медицинска сестра /  техничар општег смера са вишом стручном спремом,  на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад.

 

II за Клинику за инфективне и тропске болести

- 1 медицинска сестра / техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад.

 

III за Клинику за кардиологију

- 1 медицинска сестра / техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад.

 

Услови за радно место   медицинске сестре/ техничараса вишом стручном спремом:

VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 39 ИЗВРШИЛАЦА:

 

I за Клинику за инфективне и тропске болести

- 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла  у трајању до 3 месеца

 

II Центар за пријем и збрињавање ургентних стања - Ургентни центар

 

- 1 медицинскa сестрa / техничар  општег смера са средњом стручном спремом  на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад а за рад у Одељењу за трансплантацију јетре Референтног центра за трансплантацију органа Клинике за ургентну хиругију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру

 

- 2 медицинске сестре / техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време, због потребе посла за рад у Одељењу за трансплантацију јетре Референтног центра за трансплантацију органа Клинике за ургентну хиругију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру

 

- 1 медицинска сестара / техничар општег смера са средњом стручном спремом  на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Одељењу за неуротрауматологију –      ( неурохируршко „Е“ одељење ) Клинике за ургентну хирургију  у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру

 

- 2 медицнске сестре / техничара општег смера  са средњом стручном спремом  на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у  Одељењу интензивне неге Хирургије II Kлинике за ургентну хирургију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру

 

- 1 медицнска сестра / техничар општег смера  са средњом стручном спремом  на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у  Одељењу интензивне неге Хирургије III Kлинике за ургентну хирургију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру

 

- 1 медицнска сестра / техничар општег смера  са средњом стручном спремом  на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у  Служби ортопедије, трауматологије и микрохирургије  Kлинике за ургентну хирургију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру

 

- 1 медицнска сестра / техничар општег смера  са средњом стручном спремом  на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у  Одељењу ургентне неурологије  Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру

 

- 1 медицнска сестра / техничар општег смера  са средњом стручном спремом  на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у  Интернистичкој опсервацији и реанимацији пријемно тријажне службе Клинике за ургентну интерну медицину у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру

 

III за Службу за патохистологију

1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 

IV за Клинику за очне болести

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 

V за Центар за анестезиологију и реаниматологију

- 5 медицинских сестара / техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 

VI за Клинику за дерматовенерологију

- 2 медицинске сестре / техничара општег смера са средњом стручном спремом  на одређено време због потребе посла  у трајању до 3 месеца

 

VII за Клинику за васкуларну хирургију

- 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла  у трајању до 3 месеца

- 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 

VIII за Клинику за хематологију

- 1 медицинскa сестрa/техничар општег смера са средњом стручном спремом  на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

  

IX за Клинику за неурохирургију

- 1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 

X за Клинику за  пулмологију

- 2 медицинске сестре / техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 

XI Клиника за грудну хирургију

- 1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 

XII за Клинику за урологију

- 2 медицинске сестре / техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 

XIII за Центар за нуклеарну медицину

- 1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 

XIV  за Клинику за дигестивну хирургију -  I хируршка

- 1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 

XV  за Клинику за гинекологију и акушерство

- 3 гинеколошко-акушерскe сестре са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

- 2  педијатријске сестре са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 

Услови за радно место медицинске сестре/техничаре и лабораторијске техничаре са средњом сручном спремом:

IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ – 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

За Службу за правне послове

 

-1  Референт за кадровске послове   на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 

Услови: IV степен стручне спреме

  

ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ  - 5  ИЗВРШИЛАЦА

 

За Службу за техничке и друге послове

 

Технички радници са нижом стручном спремом

 

спремача  на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

Услови: Завршена основна школа.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате који конкуришу са средњом стручном спремом)
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре специјалисте)
  • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
  • уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Кандидати,  здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин