Институт за рехабилитацију, Београд

На основу члана 22. Статута Института за реахабилитацију, а у складу са са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-655/2019 од 25.01.2019. године, в.д. директор Института за рехабилитацију прим. мр сци. мед. др Снежана Костић расписује

 

Оглас за пријем у радни однос

 

 

 • два извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима

 

Услови за заснивање радног односа на радном месту виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима су:

 

 1. виша медицинска школа – смер виша медицинска сестра (VI степен стручне спреме),
 2. обављен приправнички стаж и положен стручни испит,
 3. минимум 12 месеци радног искуства са истим пословима.

 

            Кандидати су обавезни да доставе:

 

 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,
 • неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита.

 

 • једног извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту конобар,

 

Услови за заснивање радног односа на радном месту конобар су:

 

 1. завршена средња школа – смер конобар (III степен стручне спреме),
 2. минимум 12 месеци радног искуства на истим пословима

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,
 • неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи.

 

 

 • једног извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту помоћни кувар

 

Услови за заснивање радног односа на радном месту помоћног кувара су:

 

 1. завршена средња школа – смер кувар (III степен стручне спреме),
 2. минимум 12 месеци радног искуства на истим пословима

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,
 • неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи.

 

 

 • једног извршиоца извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту сервирка

 

Услови за заснивање радног односа на радном месту сервирке су:

 

 1. школа за ПК раднике – (II степен стручне спреме),
 2. минимум 12 месеци радног искуства на истим пословима

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,
 • неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи.

 

 • четири извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуте

 

Услови за заснивање радног односа на радном месту спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуте су:

 

 1. школа за ПК раднике – (II степен стручне спреме),
 2. минимум 12 месеци радног искуства на истим пословима.

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,
 • неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, правна служба, са назнаком ''пријава за конкурс'', са навођењем радног места за које се конкурише.

 

Пријаве морају да буду примљене у Институту за рехабилитацију најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, и то најкасније до 04.04.2019. године као последњег дана рока за подношење пријава до 14h, без обзира на начин доставе.

 

Пријаве које буду примљене у Институту за рехабилитацију после истека дана и сата наведеног у овом огласу одбациће се као неблаговремене и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Институту за рехабилитацију.

 

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као непотпуне.

 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање.

 

 

Институт за рехабилитацију

в.д. директор

прим. др Снежана Костић