Дом здравља Параћин

На основу члана 7. став 1. тачка 3. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локале смоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 106/2018), ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ

 

  1. 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - ИЗАБРАНИ ЛЕКАР (1 извршилац) са пуним радним временом ради замене привремео одсутног запосленог до његовог повратка за рад у Служби за здравствену заштиту деце и омладине.

 

 Поред општих услова за заснивање радног односа кандидат треба да испуњава и посебне услове:

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ:

  Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

 

стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

   Заинтересовани кандидати подносе:

           -пријаву на оглас

           - кратку  биографију

           -фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних

           -фотокопију уверења о држављанству

           -фотокопију дипломе или уверења о завршеном медицинском факултету

           -фотокопију уверења о положеном стручном испиту

           -фотокопију лиценце односно одобрења за самосталан рад у струци

           - доказ да кандидат има најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

       

 

      Опис послова дат је у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Параћин.

       

         Пријаве са кратком биографијом,  адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу:

 

         Дом здравља Параћин Ул. Мајора Марка бр.10, 35250 Параћин

 

СА НАЗНАКОМ

 

 

“ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМАЛДИНЕ”

 

        ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ ПОДНОСИ У НЕОВЕРЕНИМ КОПИЈАМА

 

         Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

       Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

   Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

         По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

        За све информације можете се обратити на телефон 062/562-654

 

        Директор

        Дом-а  здравља Параћин

        Др Весна Весић, спец.педијатрије