Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 106/2018)  и одлуке в.д. директора Института бр. 1630/1 од 19.03.2019. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу за пројектовање, развој и администрирање информационих система и Одељењу за методолошке принципе и стандарде интегрисаног здравственог информационог система и извештавање Центра за информатику и биостатистику у здравству Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

  1. ПРОГРАМЕР - ИНЖЕЊЕР У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, РАЗВОЈ И АДМИНИСТРИРАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

на неодређено време, са пуним радним временом

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

У сарадњи са руководиоцем одсека, реализује корисничке захтеве, односно дизајн информационих система, односно апликација; пружа стручну поршку у пројектовању модела података, модела процеса и корисничког интерфејса ИС; пружа стручну подршку у пројектовању логичке структуре информационих система, база података, извештаја, апликација и интернет портала, сајтова и презентација, као и алгоритама за реализацију постављених захтева; израђује апликативне програме; програмира интернет портале, сајтове, презентације у изабраном програмском окружењу и врши интеграције са базом података; тeстира програмске целине по процесима. Предузима одговарајуће мере заштите података. Учествује у раду на пословима везаним за спровођење здравствено-статистичких истраживања. Ради на пословима едукације здравствених радника и сарадника у области здравствене статистике и информатике, као и стручне помоћи заводима и институтима за јавно здравље, другим здравственим установама и другим центрима из Института из области здравствене статистике и информатике. Ради на пословима израде статистичког годишњака, других публикација и развоја интернет презентације Института. Обавља и друге послове из делокруга рада Центра по налогу руководиоца Одељења или начелника Центра. Резултате свога рада предаје у облику извештаја.

 

Услови:

  • високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од септембра 2005. године. На основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. На основним студијама у трајању од три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
  • знање енглеског језика,
  • знање рада на рачунару

 

 

  1. ПРОГРАМЕР – ИНЖЕЊЕР У ОДЕЉЕЊУ ЗА МЕТОДОЛОШКЕ ПРИНЦИПЕ И СТАНДАРДЕ ИНТЕГРИСАНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

на одређено време, због повећаног обима посла, до 24 месеца, са пуним радним временом

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

У сарадњи са руководиоцем одсека, реализује корисничке захтеве, односно дизајн информационих система, односно апликација; пружа стручну поршку у пројектовању модела података, модела процеса и корисничког интерфејса ИС; пружа стручну подршку у пројектовању логичке структуре информационих система, база података, извештаја, апликација и интернет портала, сајтова и презентација, као и алгоритама за реализацију постављених захтева; израђује апликативне програме; програмира интернет портале, сајтове, презентације у изабраном програмском окружењу и врши интеграције са базом података; тeстира програмске целине по процесима. Предузима одговарајуће мере заштите података. Учествује у раду на пословима везаним за креирање методологије спровођења здравствено-статистичких истраживања. Ради на пословима едукације здравствених радника и сарадника у области здравствене статистике и информатике, као и стручне помоћи заводима и институтима за јавно здравље, другим здравственим установама и другим центрима из Института из области здравствене статистике и информатике. Ради на пословима израде статистичког годишњака, других публикација и развоја интернет презентације Института. Обавља и друге послове из делокруга рада Центра по налогу руководиоца Одељења или начелника Центра. Резултате свога рада предаје у облику извештаја.

 

Услови:

  • високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од септембра 2005. године. На основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. На основним студијама у трајању од три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
  • знање рада на рачунару,
  • знање енглеског језика,

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
danijela_priljeva@batut.org.rs

или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРСПРОГРАМЕР-ИНЖЕЊЕР

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије