Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 106/2018)  и одлуке в.д. директора Института бр. 1630/1 од 19.03.2019. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу за биостатистику и дисеминацију података Центра за информатику и биостатистику у здравству Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“:

 

 

 

  1. ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА У ОДЕЉЕЊУ ЗА БИОСТАТИСТИКУ И ДИСЕМИНАЦИЈУ ПОДАТАКА

на одређено време, због повећаног обима посла, до 24 месеца, са пуним радним временом

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

Ради на пословима прикупљања, обраде, уноса, контроле и анализе података из области здравствене статистике. Учествује на  пословима одржавања, сервисирања рачунарске опреме, рачунарских програма, администрирања и развоја рачунарске мреже Института, заштите података, као и примене одговарајућих стандарда. Контролише са програмерима резултате тестирања. Извршава обраде, контролише рад стандардних апликација. Инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду информационих система и технологија. Предузима мере за благовремено обезбеђење резервних делова. Води оперативну документацију и потребне евиденције. Обавља послове руковања техником приликом видео/аудио презентација и сл. Обавља послове развоја и ажурирања интернет презентације Института. Обавља и друге послове из делокруга рада Центра по налогу шефа Одељења или начелника Центра.

 

Услови:

  • средње образовање
  • знање рада на рачунару

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
veljko_milekic@batut.org.rs

или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРС ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије