Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 106/2018)  и одлуке в.д. директора Института бр. 1594/1 од 18.03.2019. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за урогениталне инфекције и Одсеку за пиогене инфекције Центра за микробилогију Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

 1. ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР У ОДСЕКУ ЗА УРОГЕНИТАЛНЕ ИНФЕКЦИЈЕ

на неодређено време, са пуним радним временом

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

Узима и припрема узорке за микробиолошка испитивања. Припрема реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка испитивања. Изводи микробиолошке дијагностичке технике по налогу лекара специјалисте у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите. Одржава изолате и референтне културе микроорганизама. Организује спровођење интерне контроле квалитета дијагностикума. Спроводи процедуре провере контроле квалитета тестова, реагенаса и подлога  под надзором лекара. Одржава, контролише и рукује апаратима према упутству произвођача, након обуке која је организована од стране овлашћеног лица. Учествује у обуци и тренингу лабораторијског особља. Обавља административне послове. Води документацију и уноси резултате испитивања. Учествује у припреми извештаја. Обавља и друге послове из делокруга рада Одсека  по налогу шефа Одсека.

 

Услови:

 • високо образовање: на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
 • стручни испит,
 • лиценца,
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању,
 • знање рада на рачунару

 

 

 1. ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР У ОДСЕКУ ЗА ПИОГЕНЕ ИНФЕКЦИЈЕ

на неодређено време, са пуним радним временом

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

Узима и припрема узорке за микробиолошка испитивања. Припрема реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка испитивања. Изводи микробиолошке дијагностичке технике по налогу лекара специјалисте у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите. Одржава изолате и референтне културе микроорганизама. Води документацију и уноси резултате испитивања. Спроводи процедуре провере контроле квалитета тестова, реагенаса и подлога,  под надзором лекара. Одржава, контролише и рукује апаратима према упутству произвођача, након обуке која је организована од стране овлашћеног лица. Учествује у обуци и тренингу лабораторијског особља. Обавља административне послове. Учествује у изради специјалних студија. Обавља и друге послове  из  делокруга рада Одсека  по налогу шефа Одсека.

 

Услови:

 • високо образовање: на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
 • стручни испит,
 • лиценца,
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању,
 • знање рада на рачунару

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
prijava@batut.org.rs

или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРСВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије