Дом здравља „Дољевац“

На основу члана 7. став 1. тачка 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна  покрајина и јединиица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС “, бр.106/2018),  и одлуке директора Дома здравља „Дољевац“ из Дољевца од 25.03.2019. године, расписује се

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС

2 извршилаца НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ ДО ПОВРАТКА НА РАД и то:

  1. Медицинска сестра / техничар у амбуланти – 1 (један) извршилац у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са са кућним лечењем и медицинском негом, хитном медицинском помоћи и санитетским превозом Дома здравља „Дољевац СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ ДО ЊЕГОВОГ ПОВРАТКА НА РАД.
  2. Благајник – 1 (један) извршилац у у Служби за правне, економско – финансијске и техничке послове Дома здравља ,,Дољевац“ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ ДО ЊЕГОВОГ ПОВРАТКА НА РАД.

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 - Одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља ,,Дољевац“ из Дољевца.

Опис послова за наведена радна места из става 1. овог Огласа је утврђен  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља „Дољевац“.

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

 

  1. медицинска сестра / техничар у амбуланти:

- средња стручна спрема      мединске струке;

- положен стручни испит;  

- лиценца надлежне коморе;

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара;

- познавање информационих технологија, основа статистике и начина долажења до медицинских информација употребом интернета;

- возачка дозвола ,,Б” категорије.

Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

-      оверену фотокопију дипломе,

-      оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-      оверену фотокопију  лиценце надлежне коморе,

-      доказ о досадашњем радном искуству (фотокопију радне књижице и уговора о раду),

-      фотокопију личне карте,

-       оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству,

-       оригинал или оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних ( код промене презимена)

-       кратку биографију.

 

  1. Благајник:

- средње образовање у трајању од 4 године из области економије;

- познавање информационих технологија, основа статистике и начина долажења до информација употребом интернета;

- возачка дозвола ,,Б” категорије.

Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

-       оригинал или оверену фотокопију дипломе,

-       оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству,

-       оригинал или оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних ( код промене презимена)

-       доказ о досадашњем радном искуству (фотокопију радне књижице и уговора о раду),

-       фотокопију личне карте,

-        кратку биографију.

 

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

            Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 6 месеци због повећаног обима посла. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и исте обрађује надлежна служба за кадрове у Дому здравља „Дољевац“.

 

Пријаве и доказе о испуњености услова кандидати могу предати непосредно, лично у Дому здравља „Дољевац“, или послати поштом на адресу: Дом здравља „Дољевац“ улица Др Михајла Тимотијевића број 6, 18410 Дољевац, са назнаком:

  1. „Пријава за конкурс“- Медицинска сестра / техничар у амбуланти - СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ ДО ЊЕГОВОГ ПОВРАТКА НА РАД, односно
  2. ,,Пријава за конкурс“- за радно место Благајник – СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ ДО ЊЕОГОВОГ ПОВРАТКА НА РАД.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

На разговор ће бити позвани само кандитати који уђу у ужи избор.

              

 

 ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

ДИРЕКТОРКА

 др Весна Златановић Митић

Спец. ургентне медицине и мастер менаџмента у систему здравствене заштите