Општа болница Параћин

На основу сагласности  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Закључак 51 број: 112-655/2019 од 25. јануара 2019. године, члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  («Сл. Гласник РС» бр. 1/2015.) у складу са Кадровским планом за 2018. годину који је донело Министарство здравља, бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године 

 

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

 

Расписује оглас за пријем у радни однос са пуним радним временом

  1. Здравствени сарадник-психолог на неодређено време ……………………….1 извршилац

Услови за заснивање радног односа су:

Филозофски факултет одсек за психологију (VII степен стручне спреме) и тумач/преводилац српског знаковног језика

 

  1. 2. Виши медицински техничар инструментар најмање 5 година радног искуства у раду у операционој сали, на неодређено време   -  1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа су:

Виша медицинска школа   смер инструментар  (VI степен стручне спреме), положен стручни испит.

 

  1. 3. Виши физиотерапеут-  на неодређено време- 1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа су:

Виша медицинска школа   смер физиотерапеут  (VI степен стручне спреме), положен стручни испит.

 

4.Медицински техничар општег смера на неодређено време      -    1 извршиоца

Услови за заснивање радног односа су:

Средња медицинска школа  oпштег  смера  (IV степен стручне спреме), положен стручни испит.

 

  1. 5. Возач санитетског возила на неодређено време …………………………….. -  1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа су:

IV степен стручне спреме, положен возачки испит „Б“ категорије

 

Kандидат мора да испуњава   психо-физичку и здравствену способност за рад под посебним условима рада и сменски рад.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

-              Пријаву на оглас са кратком биографијом  и са тачно наведеним радним местом за које кандидат конкурише

-              Извод из матичне књиге рођених и извод из мaтичне књиге венчаних (ако је извршена промена презимена)

-             Диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног односа  и сва четири сведочанства за радно место под редним бројем 4  

-              Потврду о положеном стручном   испиту за радна места под редним бројем 1,2,3 и 4

-              Сертификат за тумача/преводиоца српског знаковног језика за радно место под редним бројем 1

-              Фотокопију  радне књижице

-             Извод са евиденције Националне службе за запошљавање

-             Лиценца или Решење о упису у Комору  за радно место под редним бројем  2, 3 и 4

-             фотокопија возачке дозволе „Б“ категорије за радно место под редним бројем 5

 

Приложити  фотокопије тражених докумената.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа  којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Опште болнице  Параћин или послати на адресу: Општа болница  Параћин ул. Мајора Марка 12  35250 Параћин у затвореној коверти са назнаком „Пријава на оглас“.

 

Kандидат прилаже лекарско уверење  као доказ о здравственој способности за рад приликом заснивања радног односа.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у Новинама НСЗ  «Послови».

Оглас је објављен и на web сајту Министарства здравља.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом  документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације можете се обратити на телефон 035/8155-101.

 

директор

Мр сци.мед. Саша Бацић, хирург