Општа болница Параћин

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  («Сл. Гласник РС» бр. 1/2015.) у складу са Кадровским планом за 2018. годину који је донело Министарство здравља, бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године

 

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

 

Расписује оглас за пријем у радни однос са пуним радним временом

 

  1. Медицинска сестра/ техничар на одређено време до повратка одсутног радника   -  2 извршиоца

Услови за заснивање радног односа су:

Средња медицинска школа  oпштег  смера  (IV степен стручне спреме), положен стручни испит.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

-              Пријаву на оглас са кратком биографијом

-              Извод из матичне књиге рођених и извод из мaтичне књиге венчаних (ако је извршена промена презимена)

-             Диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног односа  и сва четири сведочанства

-              Потврду о положеном стручном   испиту

-              Фотокопију  радне књижице

-             Извод са евиденције Националне службе за запошљавање

-             Лиценца или Решење о упису у Комору 

 

Приложити  фотокопије тражених докумената.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа  којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Опште болнице  Параћин или послати на адресу: Општа болница  Параћин ул. Мајора Марка 12  35250 Параћин у затвореној коверти са назнаком „Пријава на оглас“.

Kандидат прилаже лекарско уверење  као доказ о здравственој способности за рад приликом заснивања радног односа.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у Новинама НСЗ  «Послови».

Оглас је објављен и на web сајту Министарства здравља.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом  документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације можете се обратити на телефон 035/8155-101.

 

  директор

 Мр сци. мед. Саша Бацић, хирург