Дом здравља „Дољевац“

На основу чл. 7 и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна  покрајина и јединиица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС “, бр.106/2018), а у складу са  Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, и одлуке директора Дома здравља „Дољевац“ из Дољевца  од 03.04.2019. године, расписује се

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА, У ТРАЈАЊУ ДО 2 МЕСЕЦА

За следећe раднo местo:

медицинска сестра / техничар у амбуланти – 1 (један) извршилац у Служби за  здравствену заштиту одраслог становништва са са кућним лечењем и медицинском негом, хитном медицинском помоћи и санитетским превозом  Дома здравља „Дољевац“

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 - Одлука УС и 113/2017) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији радних задатака  Дома здравља “Дољевац“ из Дољевца.

Опис послова за наведено радно место из става 1. овог Огласа је утврђен  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља „Дољевац“.

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

- средња стручна спрема  медицинске струке;

- положен стручни испит;  

- лиценца надлежне коморе;

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара;

- познавање информационих технологија, основа статистике и начина долажења до медицинских информација употребом интернета;

- возачка дозвола ,,Б” категорије.

 

Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

-          оверену фотокопију дипломе;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          оверену фотокопију  лиценце надлежне коморе;

-          доказ о досадашњем радном искуству (фотокопију радне књижице и уговора о раду);

-       фотокопију личне карте;

-       оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству;

-       оригинал или оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних ( код промене презимена);

-        кратку биографију.

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 2 месеца због повећаног обима посла. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и исте обрађује надлежна служба за кадрове у Дому здравља „Дољевац“.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати непосредно, лично у Дому здравља „Дољевац“ , или послати поштом на адресу: Дом здравља „Дољевац“ улица Др Михајла Тимотијевића број 6, 18410 Дољевац, са назнаком „Пријава за конкурс“.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

На разговор ће бити позвани само кандитати који уђу у ужи избор.

              

 

 ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

ДИРЕКТОРКА

 др Весна Златановић Митић

Спец. ургентне медицине и мастер менаџмента у систему здравствене заштите