Дом здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор

На основу одлуке директорке број 134/2019-1 од 04.04.2019. године, а у складу са чланом 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (''Сл. гласник РС''  бр. 106/2018 од 31.12.2018. године), расписује се:

 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

  Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ, на период од 3 месеца, са пуним радним временом, за следеће радно место:

 

* ДОКТОР МЕДИЦИНЕ, на ОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ, у Служби хитне медицинске помоћи – један (1) извршилац

 

................................................................................................................................................................................

 

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду ( ''Сл. гласник РС'' број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 Одлука УС и 95/2018- аутентично тумачење), кандидат мора да испуњава и услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор бр. 193/2017-2 од 28.12.2017. године.

 

I   УСЛОВИ ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

                                                                                                   

 • завршен медицински факултет, VII/ 1 степен стручне  спреме
 • положен стручни испит
 • лиценца за рад

  

ОПИС ПОСЛА:

Доктор медицине: Обавља све видове опште лекарског рада и руководи амбулантом. Пружа медицинску  помоћ и лечење,  у амбуланти. Обавља превентивни рад, куративни рад и здравствено-просветни рад. Обавља потребне административне послове као што су: испуњава упутнице за специјалистички преглед и дијагностичке поступке, упут у болницу и упут за лекарску и инвалидску комисију, а води и здравствени картон по прописима и евиденцију пријава о заразним болестима по Закону. Врши надзор над радом медицинских сестара и по потреби даје инструкције.  За свој рад непосредно одговара шефу здравствене станице. Ради и све послове по налогу непосредног руководиоцa повређеним и оболелим на месту догађаја и у току транспорта до болнице. За свој рад одговара непосредно начелнику службе Ради и све послове по налогу непосредног руководиоца.

Кандидати су дужни да, уз пријаву на оглас, доставе следећу документацију:

 1. оверену фотокопију дипломе
 2. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 3. оверену фотокопију лиценце за рад
 4. уверење да се против кандидата не води кривични поступак  ( уверење основног и вишег суда ), не старије од 6 месеци од дана објављивања огласа
 5. очитана лична карта
 6. уверење о држављанству не старије од 6 месеци од дана објављивања огласа
 7. извод из матичне књиге рођених
 8. извод из матичне књиге венчаних ( уколико су сва претходна документа издата на девојачко презиме )

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

 РОК за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља, на огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор и интернет страници Дома здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор

 

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком :

 1. Пријава за заснивање радног односа - доктор медицине - у Служби хитне медицинске помоћи

на адресу Дом здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор, Мирна бр. 3, лично или путем поште.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

Одлуку о пријему донеће директор Дома здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор, у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава и биће достављена свим кандидатима.

 

 

Директор Дома здравља

др Емеше Ури