Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“, Александровац

Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“, Александровац, на основу члана 5. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајна или јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 106/18) и одлуке директора број 770 од 04.04.2019. године, Дом здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“ расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

 

 

I           Пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, ради замене запосленог, у одељењу за здравствену заштиту деце:

Доктор медицине-специјалиста педијатрије ................................ 1 извршилац.

II          Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“.

Посебни услови за заснивање радног односа су:

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије.

Положен стручни испит.

Лиценца.

Специјалистички испит.

 

III        Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школској спреми,
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
  • оверену фотокопију лиценце Лекарске коморе Србије,
  • оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту,
  • фотокопију личне карте,
  • уверење о држављанству,
  • кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

 

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави:

  • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
  • уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага,
  • уверење надлежне полицијске станице да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој  установи.

Уколико изабрани кандидат не достави наведене податке, са њим се неће засновати радни однос.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља„Др Добривоје Гер. Поповић“.

 

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања у службеном листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује у службеном листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, сајту Министарства здравља и сајту Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“.

Пријаве послати поштом на адресу Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“, ул. Др Милана Мирковића број 6, 37230 Александровац са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место доктора медицине- спец. педијатрије, или предати лично преко писарнице Дома здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“ радним данима од 07- 15 часова.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматарати.

 

 

ДИРЕКТОР,

Др Стаменко Костов

спец. опште медицине