Општа болница „Свети Лука“ Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.75/14) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2018.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево
   расписује

О Г Л А С
за пријем

  ДВЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са  IV степеном стручне спреме – општи смер,  положеним стручним испитом, са пуним радним временом, рад у сменама, на одређено време у трајању од 3 месеца, за рад  на одељењу за пнеумофтизиологију, ради повећаног обима посла,    

ДВЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА, са  IV степеном стручне спреме – општи смер,  положеним стручним испитом, са пуним радним временом, рад у сменама, на одређено време у трајању од 3 месеца, за рад  на одељењу за неурологију, ради повећаног обима посла

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
- пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
- оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме,

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- лиценцу или решење о упису у комору,

- фотокопију / очитану личну карту,

- ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

- Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас" са навођењем радног места за које се конкурише.

- Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

В.д.директора

Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево

Прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић