Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 106/2018),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, а у складу са Изменом  Кадровског плана Министарства здравља број:112-01-200/2018-02 од 19.03.2019. године и Одлуке директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01-1411   од  04.04.2019. годинe расписује се:

 

О  Г  Л  А  С

                 

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом – повећан обим посла

 

 

 1. Доктор медицине ..................... ...................................................................... 1 извршилац

 - за рад на одсеку ПТА са санитетским транспортом пацијената из установе секундарног у установе терцијалног нивоа здравствене заштите - за потребе  Службе Гинекологије и акушерства

 

 1. Доктор медицине ............................................................................................. 4 извршиоца

 - за рад на одсеку ПТА са санитетским транспортом пацијената из установе секундарног у установе терцијалног нивоа здравствене заштите                 

 

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 1  и  2  морају поседовати VII степен стручне  спреме, завршен  Медицински факултет  и положен стручни испит.

 

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 • молбу
 • CV
 • оверену фотокопију дипломе
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

 

Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

са назнаком «ОГЛАС

 

 

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од  04.04.2019. године до  11.04.2019.године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.