Институт за трансфузију крви Србије, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,  и Одлукe директора Института за трансфузију крви Србије број 1777/1.1. од 11.04.2019. године, расписује се:

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време за следећe раднo местo

 

Молекуларни биолог – 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

стручни испит, у складу са законом.

Радни однос се заснива на одређено време до три месецa трајања, због потребе завршетка посла на молекуларном тестирању, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: реализација планова и програма пружања здравствених услуга из области контроле крви; молекуларно тестирање крви; извођење и унапређење техника молекуларне биологије из области контроле крви; израда стручних анализа, извештаја, елабората и мишљења из области контроле крви и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др Весна Мијуцић