Здравствени центар Врање

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/2018), члана 23. Статута Здравственог центра Врање, сагласности Министарства здравља РС број 112-01-295/2019-02 од 12. марта. 2019. године, и Одлуке  в.д. директора Здравственог центра Врање бр. 01-1974 од 12.04.2019 године, др Љиљана Антић, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

О Г Л А С

за пријем у радни однос на нeодређено време

 

  1. Медицинска сестра - техничар 1 (један) извршилац, у Служби за општу хирургију ОЈ Општа болница, Здравственог центра Врање,

Услови: IV степен стручне спреме, завршена средња  медицинска школа-смер општи, положен стручни испит, лиценцa или решењe о упису у именик одговарајуће Коморе ; 

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 3.14. Секундарна здравствена заштита.

  1. Медицинска сестра - техничар један (један) извршилац, у Служби за неурологију ОЈ Општа болница, Здравственог центра Врање,

Услови: IV степен стручне спреме, завршена средња  медицинска школа-смер општи, положен стручни испит, лиценцa или решењe о упису у именик одговарајуће Коморе ; 

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 3.14. Секундарна здравствена заштита.

  1. 3. Физиотерапеутски - техничар 1 (један) извршилац, у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију ОЈ Општа болница, Здравственог центра Врање,

Услови: IV степен стручне спреме, завршена средња  медицинска школа-одсек физиотерапеутски техничар, положен стручни испити, лиценцa или решењe о упису у именик одговарајуће Коморе; 

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 3.27. Секундарна здравствена заштита.

Заинтересовани кандидати подносе :

  • CV;
  • оверену фотокопију дипломе;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних,

-      оверена фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе;

             Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

             Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања   на  web страници Министарства здравља Републике Србије.

            Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

            Кандидатима који не буду изабрани, не враћа се конкурсна документација, али исту могу преузети у просторијама Правне службе.

            Избор кандидата вршиће се у складу са чл. 6 и 7. Правилника о процедури заснивања радног односа у Здравственом центру Врање број 02-5308/5 од 23.10.2018.године.

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за оглас број 8 "  на адресу :

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Љиљана Антић