Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ

                           На основу члана 7. I 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе  и члана 23. Статута здравствене установе Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ а у складу са насталим потребама и објављујемо

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

 

За пријем у радни однос :

1/једне медицинске сестре-техничара за рад у служби опште медицине са пуним радним временом на одређено време а до повратка медицинске сестре са дужег боловања или до одласка из установе по свим основама.

Услови:

       -  Средња медицинска школа IV степен/средње образовање/

       -  Положен стручни испит       

        - Поседовање лиценце

        -поседовање возачке дозволе Б категорије      

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања од стране  Министарства здравља РС и Националне службе за запошљавање .

         Потребна документа/оверена фотокопија/ су:  

                               -диплома средње медицинске школе

                               -потврда о положеном стручном испиту                           

                               -поседовање лиценце

                               -фотокопија возачке дозволе Б категорије

                               -извод из матичне књиге рођених                                      

Пријава са биографијом /CV/ и наведена документа се достављају лично или поштом на адресу:

Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, Партизанска 145, 37215 Ражањ са назнаком ,, Пријава на оглас,,

Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року.

Обавештење  о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/841 663 сваког радног дана од 7-14 часова.

Контакт особа Млађанка Милић, телефон 037/841 663

                   

                                                                                                                   

Д и р е к т о р,

Ненад Станковић, дипл.ецц