Завод за јавно здравље Лесковац

На основу члана 23. Статута Завода за јавно здравље Лесковац, члана 7. став 1. тачка 3. Посебног колективног уговора за здравстве установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС 106/2018), у складу са дописом Министарсттва здравља, , њихов број 112-01-295/2019-02 од 11. марта 2019. године, наш број 979 од 18.03.2019. године, Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1931/2019 од 26. фебруара 2019. године, Кадровским планом за завод за јавно здравље Лесковац за 2018. годину, Одлуке в.д. директора Завода за јавно здравље Лесковац, број 1298 од  10.04.2019. године, расписује се

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

 

 

Медицинска сестра/техничар у јавном здрављу

у Одсеку за ДДД послове, зоонозе и трансмисивне заразне болести1 извршилац

 

Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове:

 • Средње образовање
 • Стручни испит
 • Лиценца
 • Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

 

Опис послова: према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЗЗЈЗ Лесковац.

 

            Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос, кандидати су дужни да доставе:

 

 • Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата
 • Фото-копију личне карте
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених;
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • Оверену фотокопију Уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци);
 • Уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци)
 • Уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци);
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи
 • Оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију лиценце
 • Доказ о радном искуству

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

 • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање у публикацији „Послови“

 

 • Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.

 

 • Пријаве на оглас доставити у затвореној коверти техничком секретару Завода за јавно здравље Лесковац или поштом на адресу: Завод за јавно здравље Лесковац, ул. Максима Ковачевића бр. 11, 16000 Лесковац, са назнаком „Пријава на оглас“ и назнаком радног места за које се конкурише.

 

 • Кандидати који не буду изабрани биће обавештени у складу са законом.

 

 • Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

 • Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре закључења Уговора о раду биће дужан да достави лекарско уверење о општој здравственој способности.

 

 • Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 

вд директор

др Александра Николић