Специјална болница за Плућне болести Сурдулица

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

 

 

На одређено време до повратка раднице са породиљског одсуства.

 

  1 извршилац

 

   Услови: IV степен стручне спреме, медицинска школа,смер лабораторијских техничара и положен стручни испит.Кандидат уз пријаву треба да достави оверени препис или фотокопију дипломе –уверења о завршеној средњој медицинској школи,смер лабораторијских техничара,оверени препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду НСЗ о дужини чекања на запослење;доказ о радном искуству у струци након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); лекарско уверење о здравственој способности за рад (по извршеном избору кандидата –за изабраног кандидата);биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве на оглас доставити на горе наведену адресу у року од 8 дана од дана оглашавања у недељнику „Послови“ Националне службе за запошљавање.

              Нетпотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

          

 

Специјална болница за

плућне болести Сурдулица

Директор

др Васил Ненков