Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

 

(за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ-најдуже до 24 месеца)

           

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

  1. Администратор информационих система и технологија.......1.. извршилац

 

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.

  1. Високо образовање:

 

  • на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова,по пропису који уређује високо образовање почев од 10 септембра 2005.године, дипломирани инжењер информационих технологија или дипломирани економиста
  • на студијама у трајању од три године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године – струковни инжењер информационих технологија и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе .
  1. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању и доказ о радном искуству,
  1. Уговор о раду се закључује на одређено време-најдуже до 24 месеца;
  2. Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                        О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                         Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

 

 

Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан