Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-1097/Р  од 10.04.2019. године  расписује се:

 

О Г Л А С

 

 За пријем у радни однос на одређено време до повратка привремено одсутног радника, са пуним радним временом за следеће радно место:

1.Психолог за рад у Служби за психијатрију - 1 извршилац

Потребни услови:

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема / образовање

-на основним студијама другог степена(мастер академске студије)  филозофског факултета- одсек психологије, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године

-на основним студијама у трајању од најмање четири године филозофског факултета- одсек психологије, по пропису који је уређивало високо образовање до 10.септембра 2005.године

Додатна зања/ испити/ радно искуство

-стручни испит у складу са законом.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

 

            Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС». Оглас  важи од 10.04.2019. г. (до 18.04.2019.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
др Горан Петровић