Институт за јавно здравље Војводине

ПОНИШТАЈ ДЕЛА ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

 

Јавни оглас  објављен у публикацији ''Послови'' бр. 823  од  03.04.2019. године и на сајту Министарства здравља РС дана 03.04.2019. године  за  радно место доктора медицине (1 извршилац) на одређено време, али не дуже од 24 месеца, због повећаног обима посла, у Одсеку за  копрологију, паразитологију и серолошку дијагностику у Центру за микробиологију, поништава се у целости.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Владимир Петровић