Дом здравља Бач

На основу одлуке директора Дома здравља Бач број 01-269/19 од 12.04.2019. године о расписивању јавног огласа и члана 23. Статута Дома здравља Бач, директор Дома здравља Бач расписује

 

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос на неодређено време

 

ВОЗАЧА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА

1 извршилац (са пуним радним временом)

 

 

Услови:  

 

 

               завршена средња школа и положен возачки испит Б категорије.

 

 

               Заинтересовани кандидати уз писмену пријаву достављају: оверену фотокопију дипломе, фотокопију возачке дозволе и кратку биографију. Документа доставити лично или поштом на доле наведену адресу, са назнаком: «Пријава на конкурс за заснивање радног односа», најкасније у року од 10 дана од дана објављивања у публикацији «Послови». Овај оглас ћесе објавити на сајту Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља Бач. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је помоћник директора Драган Копања. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве биће одбачене решењем. Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља бач и биће достављена на адресу свих кандидата. Достављена документација неће се враћати кандидатима.

 

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ

21420 Бач, ул. Бачка бр. 2.

тел.: 021/770-037

 

 

Директор

Дома здравља Бач

Меселџија др Жељко