Специјална болница за болести зависности, Београд


На основу чланова 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/2018.), Кадровског плана Установе и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 броj: 112-655/2019 од 25.01.2019. године, расписује се

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос:

 

  1. једног извршиоца на радном месту МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију - на неодређено време, са пуним радним временом.

 

  1. једног извршиоца на радном месту МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију - на одређено време, са пуним радним временом ради замене одсутног запосленог.

 

Услови:

Средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит, лиценца/решење о упису у именик КМСЗТС.        
Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.


Уз пријаву приложити:

  • Кратку биографију
  • Диплому или потврду (фотокопију) завршене школе која се тражи огласом
  • Уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту
  • Лиценца или решење о упису у именик КМСЗТС (фотокопија)


Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.                                          

Пријаве се подносе непосредно у управу болнице или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“.    

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

в.д. Директора

Прим. мр сц.мед.  Др Мира Ковачевић