Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац

На основу Кадровског плана за 2018.годину, број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава – Министарство здравља бр:112-01-295/2019-02 од 07.03.2019.године и Одлуке директора Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац, број 01/1054-19 од 09.04.2019.године,  све у вези са чланом  7. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе (“Службени гласник РС“ бр. 106/2018)  Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац расписује :

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

  1. Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време једног возача санитетског превоза, V / III степен стручне спреме, са пуним радним временом .

 

  1. Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду(„Сл.гласник РС“ бр. 24/05 , 61/05,54/09,32/13,75/14 ,13/17 одлука УС ,113/17 и 95/18 аутентично тумачење) и Посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу.

 

Посебни услови:

 

  • V / III степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије,при заснивању радног односа мора поседовати лекарски налаз који потврђује рад под отежаним условима са завршеним курсом по програму одсека за стручно усавршавање.

 

Опис послова:

Послови возача санитестског превоза у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за хитну медицинску помоћ Крагујевац .

 

  1. Заинтересовани кандидати подносе следећа документа у оригиналу или овереној копији:

 

-Диплома средње школе (V/III степен);

-Уверење о држављанству РС;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Извод из матичне књиге венчаних(ако је дошло до промене презимена кандидата);

-Фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству;

-Доказ да се против кандидата не води кривични поступак,да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда) - не старије од 6 месеци ;

-Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице)- - не старије од 6 месеци ;

-Докази о додатном стручном образовању или оспособљености (уколико их кандидат поседује);

- возачка дозвола Б категорије;

-Кратка биографија,са адресом,контакт телефоном,е-маил адресом.

 

  1. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе.Подацима рукује и податке обрађује Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац.

 

  1. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији Министарства здравља РС и интернет презентацији Завода.

 

  1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Кандидати који се јаве на оглас,могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

Контакт телефон: 034/6312-306

 

  1. Пријаве се подносе лично или путем поште у затвореној коверти (препоручено) на адресу:

 

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац

Улица Слобода бб

34000 Крагујевац

са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос – радно место „возач санитетског превоза.“