Клинички центра Србије

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр.  5575    oд      15. 04. 2019. године, а у складу са чланом 4а став 1. тачка 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гл. РС“ бр. 113 од 2013.године )и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

 

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

 

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима  за запошљавање особе са инвалидитетом која се запошљава под општим условима а у складу са прописима који уерђују област професионалне рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

 

     

    

      ЗДРАВСТВЕНOГ РАДНИКА СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1 ИЗВРШИЛАЦ:

 

I за Клинику за очне болести

  • 1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом

 

 

Услови:

      IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни  испит.

    

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате који конкуришу са средњом стручном спремом)
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • оверену фотокопију решења Националне службе за запошљавање којим се урврђује статус особе са инвалидитетом или други доказ о инвалидитету
  • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
  • уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Кандидати који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.

 

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

KЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф.др Милика Ашанин