Дом здравља Љубовија

На основу члана 7. и 8. ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ((“Сл. гласник РС”, бр.106/2018 ), потребе Дома здравља Љубовија са стационаром за попуњавање слободних ,односно упражњених радних места у складу са Кадровским планом за Дом здравља Љубовија са стационаром за 2018. годину бр.112-01-200/2018-02 од 20. 08. 2018. године и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (“Сл. гласник РС”, бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018 ,89/2018 и 102/2018 ) и Одлуке Директора Дома здравља Љубовиија са стационаром број 299 од 15. 04. 2019. године  расписује  се 

 

О Г Л А С

ЗА  ПРИЈЕМ  РАДНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 1. Руководилац правних, кадровских и административних пословa са пунум радним временом за пријем у радни однос на одређено време ради обезбеђења услова у погледу кадра  , до доношења Кадровског плана за 2019 годину/ односно до трајања потребе процеса рада за обављањем правних послова , а најдуже  до 2 године

                             – 1 извршилац

 

За рад на пословима Руководилац правних, кадровских и административних послова:

 

ОПИС ПОСЛОВА И УСЛОВИ ЗА РАД: утврђени  Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Љубовија  (са стационаром) број 169/2018,448/2018 i 114/19

 ОПШТИ/ ТИПИЧАН ОПИС ПОСА.

 • организује, координира, прати и контролише извршење правних, кадровских и административних послова;
 • развија, дефинише и координира припрему програма и планова рада из области правних, кадровских и административних послова;
 • организује, координира и контролише извршење општих послова;
 • доноси одлуке о начину реализације правних, кадровских и административних послова;
 • прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из делокруга рада;
 • обавља послове из области имовинско - правних послова
 • Обавља послове правног заступника
 • обавља послове јавне набавке
 • обавља и друге послове утврђене правилником

 

УСЛОВИ ЗА РАД:

          Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

Стручна спрема/ образовање:

Високо образовање: дипломирани правник

 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
 •  

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

- положен правосудни испит,

- положен стручни испит за службеника за јавне набавке

- знање рада на рачунару

- најмање пет година  радног искуства  

                                          

            Заинтересовани кандидати за радно место: Руководилац правних, кадровских и административних пословa уз пријаву на оглас подносе у оригиналу или  овереној  фотокопији следећа документа:

 • Диплому о завршеном факултету (правни факултет)
 • Уверење о положеном правосудном испиту
 • Уверење/Сертификат о положеном испиту за службеника за јавне набавке
 • Уверење о држављанству РС
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Кратку биографију, са адресом, контакт телефоном

 

Оглас ће бити објављен на сајту Министарства здравља, огласној табли при Националној служби запошљавања 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  огласа  на сајту Министарства здравља.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.  

Кандидат који заснују радни однос дужан је да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Дом здравља Љубовија, ул. Војводе Мишића  58 Љубовија 15320

 

 

Директор:  Др Бранка Радовановић  спец . опште медицине