Клинички центра Србије

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр.  5574  oд   15. 04. 2019. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-886/2018-02 од 02.10.2018 о Закључку 51 бр 112-7259/2018 од 27.07.2018 године, Обавештењем бр. 112-01-1551/2018-02  које је Клинички центар Србије примо дана 18.01.2019 године под бројем 549 о Закључку број 51 Број 112-12610/2018 од 25.12.2018.године ; Обавештења Министарства здравља РС бр. 112-01-1095/2018-02 од 3.10.2018 о Закључку 51 бр 112-9085/2018 од 26.09.2018. Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

 

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима

на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

 

 

 

 

      ЗДРАВСТВЕНИE РАДНИKE СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 6  ИЗВРШИЛАЦА:

 

I    за Пејсмејкер центар

-     1  лекара специјалисту интерне медицине

 

II за Клинику за нефрологију

-     1 доктора медицине / доктора медицине на специјализацији из одговарајуће гране медицине

 

III за Клинику за васкуларну хирургију

 • 1 доктора медицине /докторa медицине на специјализацији из васкуларне хирургије 

 

IV за Центар за нуклеарну медицину

       -     1 доктора медицине / докторa медицине на специјализацији из нуклеарне медицине

 

V за Клинику за кардиологију

-    2 доктора медицине  / доктора медицине  на специјализацији из одговарајуће гране медицине

Услови:

Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит a за лекаре специјалисте  положен специјалистички испит из одговарајуће гране медицине.

    

      ЗДРАВСТВЕНE РАДНИЦKE СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 9 ИЗВРШИЛАЦА:

 

I за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршка

 • 1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом

 

II за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом

 

III за Клинику за васкуларну хирургију

 • 1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом

 

IV  за Клинику за урологију

-     1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом

 

 

V за Клинику за хематологију

-    1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом

 

VI за Клинику за гастроентерологију и хепатологију

 • 1 медицинскa сестрa / техничар општег смера са средњом стручном спремом

 

VII за Клинику за гинекологију и акушерство

-      1 гинеколошко акушерска сестра са средњом стручном спемом

 

VIII за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 

Услови:

      IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни  испит.

    

       НЕМЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧКИ РАДНИК СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ - 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

 I  за Клинику  за неурохирургију- за Центар за стереотаксичну радиохирургију целог тела- X нож

       -  1   инжењер инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме

Услови:

Најмање VII-1 степен стручне спреме, завршен електротехнички факултет

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате који конкуришу са средњом стручном спремом)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту ( за кандидате здравствене раднике )
 • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре специјалисте)
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • уверење о држављанству

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Кандидати који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.

 

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

KЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф.др Милика Ашанин