Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene čiji je osnivač Republika Srbija – Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni Glasnik Republike Srbije“ broj 106/18.) i saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava br. 112-2980/2018 od 26.03.2019.god.,( 58/14 posl.broj specijalne bolnice).

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“

RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME :

 

Jednog  (1) višeg fizioterapeuta ,  za potrebe Medicinskog sektora NA NEODREĐENO VREME – za puno radno vreme.

 

Kandidati pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srbije“ broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17) moraju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ Kanjiža.

 

Opis poslova:

 • Učestvuje u timskoj fizikalnoj obradi i tretmanu pacijenata.
 • Sprovodi kineziterapijski tretman na osnovu testova i merenja, funkcionalnog statusa.
 • Obučava pacijente sa vežbama i kontroliše iste.
 • Obučava pacijente uz postavljanju i pravilnom korišćenju ortopedskih i protetičkih pomagala.
 • Sprovodi elektrostimulaciju mišića i elektrodijagnostiku po nalogu vođe stručnog tima.
 • Vrši krioterapiju, kao i sve terapijske procedure shodno plana tretmana, koju sačinjava rukovodioc tima. Stara se o sprovođenju osnovne doktrine u fizikalnoj terapiji.
 • Vodi evidenciju izvršenih usluga.
 • Vrši edukaciju pacijenata u vezi korišćenja i očuvanja preostalih sposobnosti invalidnih osoba.

Za svoj rad i sredstava rada koja su mu poverena odgovara glavnom fizioterapeutu ili zameniku glavnog fizioterapeuta.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:

 • na osnovnim studijama prvog stepena 180 ESPB (osnovne strukovne / akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine medicinskog smera – odsek za fizioterapeute;
 • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine medicinskog smera – odsek za fizioterapeute
 • položen stručni ispit
 • licenca

 

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 • Prijava na oglas
 • Biografija
 • Fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
 • Fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
 • Fotokopiju lične karte
 • Dokaz o vakcinacionom statusu kandidata (potvrda o primljenim vakcinama – Dom zdravlja prema mestu prebivališta ili boravišta u vreme vakcinacije, za kandidate rođene posle 1971.god.)

 

Napomena: ukoliko kandidat ne dokazuje svoj status vakcinacije, smatraće se da nije primio/la zakom i podzakonskim aktima propisane vakcine.

 

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

 

Odeljenje za pravne i opšte poslove

24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

 

Sa naznakom: Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove višeg fizioterapeuta“.

   

 

Direktor Specijalne bolnice:

Dr med. Slobodanka Drndarski