Дом здравља Ковачица

 

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП и јединица локалне самоуправе, Дописа Министарства здравља Р. Србије, бр: 112-01-383/2019-02 од 08.04.2019.г., Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-2980/2019 од 26.03.2019.г. и Одлуке директора Дома здравља «Ковачица» бр: 418/19 од 16.04.2019.г., директор Дома здравља «Ковачица» расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

  1. Технички немедицински радник – Референт за заштиту од пожара – 1 извршилац, са пуним радним временом, на неодређено време.

 

Опис посла: Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дому здравља «Ковачица»

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

  • Технички немедицински радник – Референт за заштиту од пожара – средња стручна спрема, знање рада на рачунару и положен стручни испит из противпожарне заштите

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Ковачица» Ковачица, Штурова 42 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дома здрављa «Ковачица», са назнаком „За оглас“. 

Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији:

 

за радно место под бројем 1:

  • диплома - уверење о завршеној средњој школи; уверење о положеном стручном испиту из противпожарне заштите; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
    Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  НСЗ – Испостави Ковачица, веб сајту и огласној табли Дома здравља «Ковачица». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

Директор ДЗ «Ковачица»
др Предраг Винковић