Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 4805  од 03.05.2019.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

      

                 

        

        

       

ОЈ  Дом здравља Чајетина

 

  1. Доктор стоматологије................................................................................. 1 извршилац
  2. Домар/мајстор одржавања ........................................................................ 1 извршилац

       

 

Услови за заснивање радног односа

  • За радно место доктор стоматологије – VII степен стручне спреме,завршен стоматолошки факуклтет и положен стучни испит
  • За радно место домар/мајстор одржавања- III степен стручне спреме,завршено средње образовање одговарајућег смера ,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем факултету одн. школи
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
  • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић