Дом здравља „Врачар“

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аут. покрајна и јединица локалне самоуправе  (Сл. Гласник РС број 36/2010, 42/2010 и 1 од 06.01.2015) а у складу са Закључком 51 брoj: 112-11582/2018 од 30.11.2018. године Комисијe за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, директор доноси одлуку да се распише

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на неодређено време,

 са обавезним пробним радом у трајању од 6 месеци

 

IДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ПЕДИЈАТАР  у Служби за здравствену заштиту деце – 1 извршилац, са пуним радним временом

 

II – Услови: завршен медицински факултет, положен специјалистички испит, положен стручни испит, лиценца, најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

III – Опис: – превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; –ради у превентивним саветовалиштима; – организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; - ради дијагностике и лечења  пацијената из свог домена у амбуланти, школи и обдаништима;  – учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); – обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; – прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; – обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; – планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;      

 

IV – Кандидати уз пријаву подносе:

  • Кратку биографију
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеноj специјализацији
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
  • Уверење о држављанству

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат je дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

 

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћана кандидатима.

 

V – Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства          здравља РС.

 

VI – Пријаве доставити на адресу:                      

 

 

Дом здравља „Врачар“

Ул. Бојанска бр.16

11 000 Београд

са назнаком „ЗА КОНКУРС“

(доктор специјалиста педијатар)