Апотекa „Београд“

На основу члана 119. став 1. Тачка 12. Закона о здравственој заштити, а у складу са чланом 115. и чланом 116. став 1.-6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 25/2019),

 

УПРАВНИ ОДБОР АПОТЕКЕ „БЕОГРАД“

на основу своје Одлуке број 6/2019

(заведене у деловодни протокол Апотеке „Београд“

под бројем 1499 од 24.04.2019.године),

 

Расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Апотеке „Београд“

 за мандатни период од 4 (четири) године

 

За директора Апотеке „Београд“ може бити именовано лице које, које поред законом утврђених општих услова, испуњава следеће услове:

 

I

 

 1. Да има завршене интегрисане академске фармацеутске студије у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање почев  од 10. септембра 2005.године, односно завршене основне студије на фармацеутском факултету у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године

или

Завршене студије другог степена (мастер академске студије) из области права или економије у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005.године, односно завршене основне студије из области права или економије по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године

 

 1. 2. Да има радно искуство најмање 5 година као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи;

________________________________________________________________

 1. 3. Да није осуђивано, односно да се против њега не води истрага, да против њега није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора;

___________________________________________________________________________

 1. Да није члан органа ни једне политичке странке/партије;

 

Документација за пријаву:

 • Пријава на конкурс
 • CV (радна биографија)
 • Диплома о завршеном факултету/студијама (оверена фотокопија)
 • Фоткопија радне књижице и Потврда здравствене установе о оствареном радном искуству као руководиоца здравствене установе, односно као руководиоца организационе јединице у здравственој установи
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
 • Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија)
 • Уверење да није осуђиван за кривична дела (из казнене евиденције надлежне полцијске управе Министарства унутрашњих послова), не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса (оригинал или оверена фотокопија)
 • Уверење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак и да се не води истрага, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса (оригинал или оверена фотокопија)
 • Лична изјава да није члан органа ни једне политичке странке/партије  (оверена)

 

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“. Пријаве слати у затвореној коверти (са назнаком: „конкурс за избор директора“),  на адресу:

  

 

АПОТЕКА “БЕОГРАД

Ул.Бојанска бр. 16/IV

Б е о г р а д