Општа болница Пожаревац

На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.Гласник РС“128/2018), члана 22. Статута Опште болнице  Пожаревац, Закључка 51 број:112-655/2019   од 25.јануара 2019.године и Закључка 51 број:112-1931/2019 од 26.фебруара 2019.год. Комисије за давaње сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, в.д. директора  Опште болнице Пожаревац доноси одлуку да се  распише

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

  1. Пет (5) медицинских сестара-техничара за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време са пуним радним временом
  2. Једне (1) медицинске сестре-техничара за рад у Одсеку неонатологије, на неодређено време са пуним радним временом
  3. Једног (1) вишег медицинског техничара/сестру – Главну медицинску сестру-техничара за рад у Служби за патолошко-анатомску дијагностику, на неодређено време са пуним радним временом

 

Опис послова за радна места под 1 и 2 : Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин; обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал); спроводи активности на популарисању давалаштва крви и компонената крви; врши прикупљање крви, компонената класичним и аферентним процедурама, тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију крви; припрема лекове из крви фракционисањем плазме; у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада, препознају се горе наведена радна места

Услови за радна места под 1 и 2: Поред општих услова предвиђених законом и завршену средњу медицинску школу – општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) – општи

смер 3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. Извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Опис послова за раднo местo под 3:  планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;  примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг; одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;  прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите; учествује у спровођењу програма здравственог васпитања у школи, здравственој установи, заједници; израђује очигледна средства за здравствено - васпитни рад; прима, евидентира и дистрибуира промотивни материјал; учествује у раду саветовалишта за одвикавање од пушења – по потреби учествује у планирању индивидуалне исхране за поједине кориснике саветовалишта;спроводи активности на популарисању давалштва крви и компонената крви;  планира, организује и надзире рад сестара / техничара; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада препознају се горе наведена радна места.

Услови за раднo местo под 3: Поред општих услова предвиђених законом и : 1. завршено високо образовање на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеним струковним студијама-виши/струковни медицински техничар-сестра 3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. Извод из МК рођених – оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу "Послови" код Националне службе за запошљавање и листу " Реч Народа ".

            Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, ул.Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

 

 

В.Д. Директора Oпште болице Пожаревац

Др   Данко Николић, специјалиста урологије